APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2018
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2018
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 05/£ÉêÀÄPÁw-4/2018-19 ¢£ÁAPÀ:

INSTRUCTIONS FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE OF KARNATAKA STATE POLICE DEPARTMENT

 • Applicant can fill and submit the application through online from 11/06/2018 to 30/06/2018
 • C¨sÀåyUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/06/2018 jAzÀ 30/06/2018 gÀ ªÀgÉUÉ CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
 • Documents to be kept ready before filling up the Application Form. You are advised to ensure that the following documents are with you before you start filling up the application form
 • Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀ±ÀåPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä §½ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • Date of Birth Certificate - Fill up your DOB as shown in the SSLC or Equivalent Examination marks card.
 • d£Àä ¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ - J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°ègÀĪÀAvÉ d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • Category Certificate – Applicant claiming, SC/ST/CAT-01/2A/2B/3A/3B reservation and also those claiming horizontal reservation viz., Rural, Kannada Medium, Project Displaced Person & Ex-Servicemen should possess category/group certificates. Please ensure that the Certificates are in order, current, not expired and well within the last date as prescribed in the notification (12/06/2017) and duly signed by the Competent Authority.
 • eÁw ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ CAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥À.eÁ/¥Àæ.¥ÀA/¥ÀæªÀUÀð-01/2J/2©/3J/3© «ÄøÀ¯Áw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀiÁzÀ UÁæ«ÄÃt, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ°è CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄzÀ°èªÉAiÉÄÃ, ZÁ°ÛAiÀÄ°èªÉAiÉÄÃ, ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀVzÉAiÉÄà (12/06/2017) ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄà ºÁUÀÆ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • In case of Ex-Servicemen apart from prescribed educational qualification certificate, they should also have Discharge Certificate / No Objection Certificate. Please keep your Date of Joining and Date of Discharge from the Army/Navy/Air Force, ready so that you may fill up the details against the relevant columns in the Application Form without making mistake.
 • ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝ°è CºÀð «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ®èzÉ, ¸ÉÊ£Àå «AiÉÆÃd£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ¤gÁ¥ÉÃPÀët ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆzÀ¼À/£ËPÁzÀ¼À/ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÊ£ÀåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ «AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß §gÉ¢lÄÖPÉÆAqÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è£À PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à®èzÉ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 • The children of ex-servicemen who are claiming ex-servicemen reservation should obtain dependant certificate from the competent authority of defence service and also letter from Sainik Board and ensure the certificate issued is in order for claiming such reservation. The children can claim ex-servicemen reservation, only if their father is permanently disable or as died while in service.
 • ¸ÉêÉAiÀÄ°è ±Á±ÀévÀªÁV CAUÀ«PÀ®vÉ CxÀªÁ ªÀÄÈvÀ ºÉÆA¢zÀ ¸ÉʤPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPï ¨ÉÆÃqÀð¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀvÀæªÀÅ ¹AzsÀĪÁVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ CxÀªÁ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÉ ªÀiÁvÀæ
 • Applicant should possess a soft copy of his/her passport size photo , signature & Id card separately in jpeg, jpg, gif and png format. The size should not exceed 250kb each. Please note that if the type of file is not in jpeg, jpg, gif and png format, the system will reject the same and you may not be able to ‘complete’ the process of filling up of the remaining details of the application form.
 • Jpeg, jpg, gif and png.£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ¸À», ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¥sïÖ PÁ¦AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ : UÀÄgÀÄw£À aÃn, ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ UÁvÀæªÀÅ 250 PÉ© «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¤ªÀÄä UÀÄgÀÄw£À aÃn , ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À» jpeg , jpg , png CxÀªÁ gif £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÆtð UÉƽ¸À®Ä’ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.

NOTE / ¸ÀsÆZÀ£É

 • The Application will be in both Kannada and English version. However the applicant must fill up the details in English Language only.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ, DzÀgÉ C¨sÀåyð CfðAiÀÄ£ÀÄß EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • Applicant can use the “MY APPLICATION” in the main menu option to take any number of copies of the Registered Application and can also know about the status of his/her application.
 • C¨sÀåyðAiÀÄ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä “ £À£Àß Cfð ” °APï£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ.
 • The Applicant after filling his/her application should generate the challan on or before 03/07/2018. The prescribed fee has to be paid by the applicant in the branches of the authorised banks / Post office as mentioned in the notification. After paying the fee, the applicant can obtain the copy of his/her application on next day.
 • CfðzÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/07/2018 gÉƼÀUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ¨ÁåAPï ZÀ®£ï£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï£À°è ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ªÀÄgÀÄ ¢£À vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
I Agree / £Á£ÀÄ N¦àgÀÄvÉÛãÉ
 
SUBMIT
 

© 2018 Karnataka State Police. All Rights Reserved

Alert notification

Success notification

Warning notification

Error notification

Info notification